TOP

Veelgestelde vragen Pijn

Meetinstrumenten

Hoe ga je als ziekenhuis om met het meten van pijn bij patiënten die op de IC liggen, in het brandwondencentrum en op de afdeling psychiatrie?
Op pagina 18 van de Praktijkgids Vroege herkenning en behandeling van pijn worden verschillende meetinstrumenten genoemd indien het niet mogelijk is met de Numerieke Rating Schaal (NRS) de pijn te meten.

Op veel SEH’s wordt gewerkt met het Manchester Triage Systeem, waarvan een onderdeel de pijnladder is. Is het naast deze pijninschatting nog wenselijk de pijninschatting van de patiënt zelf te registreren?
De pijninschatting via het MTS verkregen, wordt mede bepaald door de inschatting van de SEH-verpleegkundige en heeft primair tot doel een urgentie toe te kennen op basis waarvan een behandeltijdstip op de SEH kan worden bepaald. De doelstelling van het meten van pijn volgens de praktijkgids is de vroege herkenning en behandeling van pijn (pijnbehandeling of aanpassing van de behandeling bij een pijnscore van 4 of hoger). Het gaat hierbij dus primair om diagnose en behandeling, uitgaande van de pijnscore die de patiënt zelf aangeeft. De insteek is dus verschillend; het gaat er dan om een vertaling te maken van de verkregen pijnscores naar adequate pijnbestrijding bij opname. Bovendien kan de pijnscore die de patiënt aangeeft bij ontslag van de SEH, als indicatie dienen voor het effect van de gegeven pijnbehandeling.

Patiëntengroepen

Hoe om te gaan met pijn bij zwangere vrouwen?
De implementatieadviezen in de gids richten zich ook op deze groep patiënten. Geadviseerd wordt om in navolging op de pijnmetingen geprotocolleerd pijnmedicatie in overleg met de patiënt te geven. De doelstelling van het thema is het verminderen van onnodig lijden door pijn en dan gaat het er ook om of de patiënt de pijn al dan niet acceptabel vindt.
Moet bij patiënten die in dagbehandeling/dagopname worden opgenomen en géén operatie hebben ondergaan ook pijn worden gemeten?
Het betreft alle patiënten, dus ook de patiënten in dagbehandeling. Ook die groep kan onverwachts heftige pijn ervaren, waardoor een adequate signalering of pijnbestrijding gewenst is. Het meten dient dus ook als vroegtijdige signalering.

Hoe lang is het meten van pijn zinvol als de pijnscore die de patiënt aangeeft 0 is ? En is er verschil bij volwassenen en kinderen?
Om te komen tot vroege herkenning en behandeling van pijn gedurende de ziekenhuisopname, wordt bij elke patiënt 3 keer per dag de pijn meten geadviseerd om zodoende ook acute pijn en fluctuaties gedurende dag inzichtelijk te krijgen (vaak verergerd pijn gedurende de dag), om zodoende adequaat te kunnen behandelen. Een pijnscore van 0 is vanuit die gedachte niet een reden om te stoppen met meten, maar een succesvolle behandeling waarvan je wilt weten of die blijvend is en waarvoor je dus pijnmeting gedurende de gehele opname uitvoert. Voor kinderen ligt dit wat anders. Op de verpleegafdelingen wordt geadviseerd in ieder geval in elke dienst de pijn te meten bij kinderen die een met pijn geassocieerde interventie hebben ondergaan, bij kinderen die pijnmedicatie gebruiken en bij kinderen die met pijn opgenomen worden. Van alle kinderen is het daarom van belang dat bij opname een pijnscore bekend is. Structurele pijnmeting kan stoppen wanneer het kind 24 uur een pijnscore heeft onder het afkappunt, zonder medicatie. Zodra het vermoeden bestaat dat het kind pijn heeft of het kind een interventie heeft ondergaan wordt opnieuw gestart met structurele pijnmeting.

Zichtbare zorg heeft de indicator Pijn bij kanker laten vallen, geldt dit nu ook voor het VMS Veiligheidsprogramma?
Zichtbare zorg heeft besloten om een aantal indicatoren te laten vervallen. De doelstelling van het thema is het verminderen van onnodig lijden door pijn bij alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten – is een doelstelling die onverminderd blijft bestaan. Het is daarom wenselijk te monitoren of bij alle patiënten sprake is van een pijnscore lager dan 4 of een adequate pijnbehandeling. Het feit dat Zichtbare Zorg heeft besloten een indicator te laten vervallen heeft daarom geen consequenties voor de door het expertteam geadviseerde indicatoren voor dit thema.

Informatieboekjes en scholing

Bestaan er ook zakkaartjes met een stappenplan?
In de Praktijkgids Vroege herkenning en behandeling van pijn staat in bijlage 2 (op pagina 44) een systematisch stappenplan beschreven.

Is patiënteninformatie pijnmeting NRS verkrijgbaar in meerdere talen?
De pijninformatie NRS is verkrijgbaar in het Arabisch, Duits, Engels, Frans, Spaans en het Turks.

Waar zijn voorbeelden van bij- en nascholingsprogramma’s te vinden?
Op de website e-nursing.nl vindt u een cursusoverzicht.

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie