TOP

Kwetsbare ouderen

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium of vallen. Veel van deze complicaties hebben functionele en/of cognitieve achteruitgang van de oudere patiënt tot gevolg. Een vroegtijdige en systematische identificatie van geriatrische problemen is een eerste noodzakelijke stap, gericht op het voorkomen van onbedoelde schade en het verbeteren van de uitkomsten op functieverlies na een ziekenhuisopname. 

Functieverlies als gevolg van opname

Bij een grote groep ouderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis, ontstaat onherstelbaar functieverlies als gevolg van de opname: de literatuur meldt percentages van 30 tot 60%. Functieverlies betekent dat patiënten na een ziekenhuisopname blijvend minder goed in staat zijn om zelfstandig activiteiten te verrichten. Dit leidt in het dagelijkse leven tot een grotere afhankelijkheid waardoor de zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen worden bedreigd.

Doelstelling

Het expertteam heeft voor het thema ‘Kwetsbare ouderen’ de volgende doelstelling geformuleerd: ‘In 2012 wordt de screeningsbundel bij alle klinische patiënten van 70 jaar en ouder volledig toegepast en worden op alle geconstateerde risico’s preventieve- en behandelinterventies ingezet, met als uiteindelijke doel voorkómen dat bij patiënten van 70 jaar en ouder door een ziekenhuisopname (onherstelbaar) functieverlies optreedt.

Praktijkgids

In 2013 is er een Richtlijn delier  tot stand gekomen. Dit is een herziene versie van de CBO-richtlijn uit 2004.

Vragen over Kwetsbare ouderen? Lees de veelgestelde vragen.

 

Datum laatste update:
13 juli 2021
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie