TOP

Project Patiëntveiligheid in onderwijs & opleiding

Het integreren van het onderwerp patiëntveiligheid in onderwijs en opleiding is belangrijk voor het verder verbeteren van de veiligheid in de ziekenhuizen. Daarom is in 2012 het project Patiëntveiligheid in onderwijs & opleiding opgestart door de partners van het VMS Veiligheidsprogramma. Nu het VMS Veiligheidsprogramma is afgelopen, coördineert de NFU het project Patiëntveiligheid in onderwijs & opleiding. In dit project werken vertegenwoordigers van vrijwel alle zorgopleidingen en zorgprofessionals samen.  Er is een raamwerk ontwikkeld waarmee patiëntveiligheid in alle zorgopleidingen voor de curatieve sector een structurele plek kan krijgen. Dit raamwerk bevat een aantal basiscompetenties (bundeling van kennis, vaardigheden, gedrag en houdingen). Raadpleeg het raamwerk Patiëntveiligheidscompetenties voor zorgprofessionals of reageer erop via onderwijs@vmszorg.nl.

Maatwerk per onderwijsniveau

Iedere onderwijssoort heeft zijn eigen taal en proces qua onderwijsontwikkeling en regelgeving. Dit vraagt om maatwerk per onderwijsniveau. Er zijn specifieke plannen van aanpak om patiëntveiligheid uiteindelijk goed uitgewerkt, gedragen en geborgd te krijgen op ieder niveau. Er wordt gewerkt aan een specifieke vertaling van de competenties voor alle betreffende doelgroepen. Wat betekenen de competenties en gedragingen concreet voor de verpleegkundige, of voor de schoonmaker, de dokter of de bestuurder? Na deze vertaling per niveau kan worden bepaald waar multidisciplinaire vervolgacties nodig en mogelijk zijn. Een voorbeeld is een gezamenlijke training van (praktijk)opleiders en de ontwikkeling van leer- en toetsmiddelen.

Wie doen er mee?

In de Adviescommissie Raamwerk zitten de MBO-raad, HBO-raad/LOOV, het College Zorg Opleidingen, de Onderwijscommissie Geneeskunde, het College Medische Vervolgopleidingen, OMS Raad Opleiding, KNMG CanBetter, College Opleiding en zorg en Calibris.

Ook het werkveld zelf is vanaf het begin actief betrokken met de Orde voor Medisch Specialisten, NVKF, NVMM, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V & VN), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) inclusief het NFU-Consortium Kwaliteit van Zorg.

Een Besluitvormingscommissie, waarin gezaghebbers van de genoemde organisaties zitting hebben, buigt zich over de formele borging van patiëntveiligheidscompetenties in onderwijs en opleiding.

Datum laatste update:
4 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie