TOP

Richtlijn overdracht medicatiegegevens in de keten

Aanleiding

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2005 het initiatief genomen om de kennisorganisaties, beroepsgroepen, branche- en koepelorganisaties in de zorg uit te nodigen om mee te werken aan het opstellen van een richtlijn voor veilige overdracht van medicatiegegevens. Onderzoeken wijzen uit dat er in de praktijk te veel fouten optreden. Hoewel er al verschillende (veld)normen zijn voor het organiseren van goede, veilige en kwalitatieve farmaceutische zorg, en deze ook wettelijk zijn vastgelegd, constateerde men dat de overdracht van medicatiegegevens daarin toch nog onvoldoende is opgenomen. De bestaande normen en richtlijnen gelden met name voor de situatie binnen een zorginstelling en voorzien onvoldoende in de overdracht van medicatiegegevens van de ene zorgaanbieder naar de andere zorgaanbieder.

Deze richtlijn is opgesteld door: ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVZ, NVZA, Orde, V&VN, Verenso en ZN.

Download de Richtlijn overdracht medicatiegegevens in de keten

Handreikingen voor zes overdrachtssituaties

Behorend bij de richtlijn zijn de Handreikingen voor zes overdrachtssituaties. De invulling van de concept richtlijn overdracht van medicatiegegevens in een lokale situatie is afhankelijk van de betrokken zorgverleners, de lokale situatie en aanwezige randvoorwaarden. De concept richtlijn geeft deze vrijheid aan het veld. Dat betekent dat de samenwerkende zorgverleners een eigen protocol opstellen, geldend voor hun situatie. Elke zorgverlener neemt dit protocol op in zijn kwaliteitskader.

In het document staan voor zes veel voorkomende situaties handreikingen voor de wijze waarop het zorgproces georganiseerd kan worden. Deze handreikingen zijn geen onderdeel van de concept richtlijn. Download de Handreikingen.