TOP

Veelgestelde vragen ACS

Definities praktijkgids

Wat wordt er verstaan onder de definitie “het eerste (para)medisch contact”?
Het moment dat het lifenet-ECG door de ambulance verstuurd wordt naar het ziekenhuis, kan worden beschouwd als t=0.

In de praktijkgids wordt aangegeven dat goede voorzieningen betreffende hartrevalidatie beginnen tijdens de opname in het ziekenhuis. Wat wordt er bedoeld met ‘voorzieningen’?
Met ‘de voorzieningen’ wordt het hartrevalidatieprogramma bedoeld. Zie hiervoor de richtlijn Hartrevalidatie. Dat wil zeggen dat alle patiënten met coronarialijden in aanmerking komen voor een intakegesprek voor het stellen van de indicatie. Wanneer vervolgens hartrevalidatie geïndiceerd is, is het over het algemeen van belang zo snel mogelijk met (één van) de interventie(s) te starten.

In de praktijkgids staat als procesindicator de ‘deur tot ballontijd’. In ons ziekenhuis worden echter geen dotterbehandelingen gedaan. Is het dan belangrijk om de uitkomsten van deze indicator voor onze  patiënten op te vragen bij andere ziekenhuizen?
Wanneer een ziekenhuis de voortgang wil meten op dit thema, dan is het van belang om informatie uit de volledige keten te halen.

Op het congres van de European Society of Cardiology (ESC) is een nieuwe richtlijn gepresenteerd voor de diagnostiek en behandeling van het non-STEMI acuut coronair syndroom. Dit is een herziening van de richtlijn uit 2007. Wat zijn de consequenties voor de ziekenhuizen?
De bestaande adviezen zoals geformuleerd in de Praktijkgids Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen blijven van toepassing.

Risicostratificatie

Welk instrument kunnen wij het beste gebruiken voor de risicostratificatie?
Het gaat er om dat er risicostratificatie plaats vindt. Welk systeem gebruikt wordt, maakt niet veel uit. In de Praktijkgids Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen worden de meest gebruikte instrumenten genoemd en internationaal gezien wordt de GRACE-score het meeste gehanteerd. In de toekomstige literatuur zullen ongetwijfeld nieuwe scores worden aanbevolen, maar in de kern komen ze veel met elkaar overeen.

Is het voldoende uitsluitend risicostratificatie uit te voeren als er sprake is van een verhoogde troponine-spiegel?
Risicostratificatie moet ook plaats vinden bij patiënten zonder troponine-stijging. Het is juist een parameter als onderdeel van de meeste risicostratificaties.

Uitkomstindicator registreren

Wordt de uitkomstindicator gemeten dertig dagen na opname of na ontslag?
Na opname. Voor deze indicator geldt dat alle patiënten met opnamediagnose ACS worden geregistreerd.

Dient de reden van overlijden ook geregistreerd te worden?
Er gelden geen exclusiecriteria. Wel worden per patiënt de volgende gegevens geregistreerd, om casemixeffecten in kaart te kunnen brengen: leeftijd, cardiogene shock/geen cardiogene shock, reanimatie/geen reanimatie .

Hoe frequent moet de uitkomstindicator geregistreerd worden?
Het advies is minimaal eenmaal per jaar tot een maximaal eenmaal per kwartaal. Het doel van deze meting is om te kijken wat de sterftecijfers zijn en welke verbeterinterventies hierop ingezet kunnen worden. Het meten en het opvragen van de gegevens dient dus geen doel op zich te worden.

Medicatie

Hoe moeten we omgaan met patiënten die een contra-indicatie hebben voor de gouden vijf ontslagmedicatie of waarbij bewust afgeweken is?
Het gaat om de documentatie. In de documentatie moet duidelijk staan waarom er afgeweken is van de gewenste ontslagmedicatie.

Kunnen acenocoumarol of fenprocoumon in plaats van acetylsalicylzuur (aspirine) gegeven worden?
Anticoagulantia zijn geen alternatief voor aspirine.

Tools en brochure

Zijn er tools beschikbaar vanuit het programma om de indicatoren van het thema ACS mee te meten?
Momenteel is de National Cardiovacular Data Registry (NCDR) in ontwikkeling. Dit is een landelijke registratie van verschillende databases met gegevens over de incidentie en prevalentie van uiteenlopende cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast worden databases ingericht voor het registreren van aantallen en uitkomsten van uiteenlopende procedures, uitgevoerd in verband met deze aandoeningen. Dit systeem is een mogelijke tool voor het meten van indicatoren.

Is er informatie beschikbaar vanuit de Nederlandse Hartstichting?
De Nederlandse Hartstichting geeft diverse voorlichtingsbrochures uit, zo ook de brochure ‘Verder na een hartinfarct’. U kunt de brochure op de website downloaden of via de link bestellen bij de Nederlandse Hartstichting.

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie