TOP

Sms-service voor operatiepatiënten

Titel initiatief: Sms-service voor operatiepatiënten

Ziekenhuis: Westfries Gasthuis

Initiatiefnemers:

Het initiatief is opgestart door een physician assistent in opleiding onder supervisie van het management. De betrokken zorgdisciplines zijn alle snijdende specialismen in het ziekenhuis en de vakgroep anesthesiologie als coördinator van het proces.

De patiënten worden actief betrokken doordat zij geïnformeerd worden over het doel en werkwijze van deze sms-service en tevens door het navragen van de ervaring welke plaats vindt door middel van een interview na afloop van het verblijf binnen het Westfriesgasthuis welke wordt meegenomen in de totale evaluatie en mogelijke bijstelling van het project.

Korte beschrijving van het initiatief

Om een oplossing te bieden voor de dagelijkse hoeveelheid niet nuchtere electieve operatiepatiënten die ondanks de grote hoeveelheid informatie en voorlichting niet nuchter op het operatiekamercomplex verschijnen. Procentueel gaat het niet om grote hoeveelheden patiënten. Individueel heeft het een grote impact voor de patiënt en de organisatie, zowel op operationeel en logistiek niveau van het operatiecomplex als op instellingsniveau ten gevolge van potentiële negatieve PR.

Doel

Met de sms-service wordt uitstel en/of afzegging van operaties voorkomen met als gevolg: toename van veiligheid en minder complicaties ten gevolge van het niet nuchter zijn, minder emotionele schade door uitstel van operaties voor de patiënt en een groter vertrouwen in de organisatie door het nakomen van afspraken

Indien de afspraken ten aanzien van het nuchterbeleid bij operatieve ingrepen door de patiënt onvoldoende worden nageleefd leidt dit tot uitstel en/of afstel van operatie en leidt dit tot onnodige ondervoeding. Deze patiënt wordt opnieuw voor operatie gepland waarvoor opnieuw een periode van ‘nuchter’ zijn dient te worden nageleefd.

Processen en afspraken m.b.t. medicatieverificatie in relatie tot het ‘nuchter’ zijn van de patiënt voor een operatieve ingreep zijn protocollair vastgelegd. Indien deze afspraken door de patiënt onvoldoende worden nageleefd leidt dit tot mogelijk uitstel en/of afstel van operatie. Doordat de patiënt opnieuw gepland wordt voor operatie ontstaat er een mogelijk delay in het vereiste medicatiegebruik.

Aanleiding initiatief

Met dit project stelt het Westfriesgasthuis de patiënt en zijn veiligheid centraal. De kans op uitstel van de operatie wordt hiermee sterk gereduceerd. Patiëntgericht gedrag is ook de patiënt betrekken bij de ziekenhuisopname en actief mede verantwoordelijkheid geven in zijn of haar eigen veiligheid. De sms-service biedt een reminderfunctie voor de patiënt die de desbetreffende dag geopereerd wordt en geeft blijk van betrokkenheid vanuit de organisatie bij het belang van de patiënt.

Het project heeft een economisch effect doordat het uitstellen van operaties leidt tot inefficiëntie binnen de logistieke organisatie.
Het afzeggen van operaties leidt tot stagnatie en verstoring binnen het primaire proces.

Stappenplan

Op de preoperatieve polikliniek wordt nu het 06-nummer van de patiënt genoteerd en opgeslagen in de computer. De dag voor de operatie zorgt het ZiekenhuisInformatieSysteem dat alle electieve preoperatieve patiënten daags voor hun operatie een sms toegestuurd krijgen met inhoudelijk functionele aanwijzingen ten aanzien van het nuchterbeleid rondom hun operatie. De tekst van deze sms is specifiek toegewezen aan de patiënt afhankelijk van soort operatie, tijdstip operatie en leeftijd. Het is bedoeld voor alle operatiepatiënten in het Westfriesgasthuis. Voordelen voor de patiënt zijn toename van veiligheid, minder complicaties ten gevolge van niet nuchter zijn, minder uitstel van operaties, minder emotionele schade door uitstel van operaties voor de patiënt, een groter vertrouwen in de organisatie door het nakomen van afspraken en indirect door het minder uitstellen van operaties lagere kosten in de gezondheidszorg. De betrokken zorgdisciplines zijn alle snijdende specialismen in het ziekenhuis en de vakgroep anesthesiologie als coördinator van het proces.

Borging

Door interviews met patiënten en door de nulmeting en nameting met elkaar te vergelijken. Daarnaast vindt dagelijks registratie plaats van verstuurde sms-teksten en monitoren we niet nuchtere operatiepatiënten. De uitkomsten worden iedere maand teruggekoppeld binnen de diverse werkoverleggen en vakgroepvergaderingen. De uitkomst wordt direct gebruikt om de huidige procedure en werkwijze te evalueren en indien nodig aan te passen c.q. te optimaliseren.

Hiernaast vindt er binnen het operatiecomplex iedere twee weken een structureel overleg plaats waarbinnen we alle verstoringen op dagniveau bespreken. Het aantal ‘niet’ nuchtere patiënten is een vast agendapunt.
Een anesthesioloog, orthopeed, chirurg, afvaardiging van het management en dagelijkse coördinator planning zijn vertegenwoordigd binnen dit overleg.

Resultaten

Er hebben op jaarbasis 15.000 operatie patiënten voordeel van dit project. Bij de nulmeting was er sprake van gemiddeld 1,6 niet nuchtere electieve patiënt per dag, de nameting liet zien dat er nu sprake is van 0,26 patiënt per dag dus van 416 patiënten per jaar naar 67 patiënten per jaar die niet nuchter op de operatiekamer komen. De kanttekening hierbij is dat bij de nameting ongeveer 30 procent nog geen sms kreeg en dus de aanname is dat het getal 0,26 de komende maanden nog meer zal reduceren en de kwaliteit van zorg en veiligheid hiermee nog meer zullen toenemen.

Het project wordt met eigen middelen gefinancierd. De investering hiervoor bedraagt 2.000 Euro per jaar. Dit betreft een relatief lage investering gezien het hoge rendement voor de patiënten. Na aftrek van de kosten à 2000 Euro per jaar leidt het tot minder leegstand en kan deze tijd worden benut om extra patiënten te opereren met als positief effect op mogelijke electieve wachtlijsten.
In dit bedrag is uiteraard niet de emotionele schade van de patiënt meeberekend die uitstel van een operatie met zich meebrengt.

Contact
Naam: T. Doodeman