TOP

PRI als tool in het vernieuw(bouw)proces van het HagaZiekenhuis

Titel initiatief: PRI als tool in het vernieuw(bouw)proces van het HagaZiekenhuis
ZiekenhuisHagaZiekenhuis

Inleiding

Met behulp van prospectieve risico inventarisaties (PRI’s) zijn voorafgaand aan de nieuwbouw of verbouw van afdelingen, risico’s voor de  veiligheid van patiënten en medewerkers in kaart gebracht. Er is onder andere gekeken naar:
 • het ontwerp/ de indeling van afdelingen;
 • verhuisbewegingen van de oude naar de nieuwe afdeling;
 • patiënten- en medewerkersprocessen op nieuwe afdelingen;
 • de logistiek binnen het ziekenhuis/naar nieuwe afdelingen.
Op basis van de resultaten van deze inventarisaties zijn en worden zo nodig aanpassingen in ontwerp, processen, opleiding, planning en (ICT-) middelen getroffen om risico’s te verkleinen en daarmee de veiligheid te vergroten.
De PRI wordt uitgevoerd door gebruikers van de betreffende afdelingen. Dit zijn multidisciplinaire teams van managers, specialisten en verpleegkundigen, eventueel aangevuld met andere deskundigen van binnen het ziekenhuis. Uitvoering van de PRI wordt begeleid door een procesbegeleider.

Doel van het initiatief

Door middel van prospectieve risico inventarisaties (PRI’s) het in kaart brengen van risico’s ten aanzien van veiligheid voor zowel de patiënt als de medewerker in het vernieuw(bouw)proces van het ziekenhuis. Op basis van de resultaten van de inventarisaties worden aanpassingen doorgevoerd.

Resultaten van de PRI’s zijn:

 • inzicht in oorzaken en gevolgen van specifieke kritieke gebeurtenissen (risico’s);
 • inzicht in de beschikbare preventieve en herstelmaatregelen;
 • inzicht in preventieve verbetermaatregelen die genomen moeten worden om het risico te verkleinen.
Voorbeelden van genomen maatregelen op basis van uitkomsten van de PRI’s:
1.  Contaminatie risico verhuisproces verpleegafdeling hematologie:
 • Go/No go-moment voor verhuizing op basis van vooraf gemaakte checklist.
 • plan van aanpak voor transport van patiënten.
2. Ongeoorloofde toegang begane grond Moeder-KindCentrum:
 • Extra aandacht in het ontwerp voor compartimentering van de afdeling, locatie van deuren en plaatsing van paslezers en intercoms.
3.  Niet de juiste zorg in acute situatie op de nieuwe verpleegafdeling van het Moeder-KindCentrum:
 • Extra aandacht in het ontwerp voor zichtlijnen voor personeel, toegankelijkheid van kamers, bergruimte voor speelgoed/buggies en nabijheid van werkplekken voor verpleging bij kamers.
 • Advies voor aanschaf tweede reanimatiekar.
4. Verloskundige patiënt (en verloskundige) zijn te laat op verloskamers:
 • Nieuwe routering afgesproken voor verloskundige patiënten via de Spoedeisende Hulp in plaats van via de onbemande parkeergarage
5. Ontoereikende zorg voor patiënt op poli in een acute situatie:
 • Extra aandacht in het ontwerp voor toegankelijkheid van kamers, draaicirkels, breedte van gangen, voldoende opbergruimte e.d.
 • Opname van alarmeringssysteem in inspanningskamers
7. Calamiteit met cytostatica op dagcentrum:
 • Scholing medewerkers
 • Extra aandacht in ontwerp voor: geen drempels, gesloten deksel op toiletten, goed reinigbare materialen, afvalverwerking dichtbij, veilige opslag van cytostatica

Aanleiding initiatief

Besef binnen de organisatie dat het vernieuw(bouw)proces van het ziekenhuis grote risico’s voor patienten en medewerkers met zich meebrengt. Daarmee ontstond de behoefte aan een gestructureerde en professionele methode om de ontwerpen van de nieuwe afdelingen te toetsen en de belangrijkste risico’s te analyseren.

Betrokkenen

 • Projectleider Kwaliteit en Veiligheid en coordinator Patientveiligheid zijn procesbegeleiders
 • Gebruikers van de nieuwe afdelingen (multidisciplinaire samenstelling van specialisten, managers, verpleegkundigen en ondersteunende diensten)
 • Deskundigen van binnen het ziekenhuis (bijvoorbeeld hygienisten, projectmanagers van Haga Vernieuwt, verhuiscoordinatoren)

Uitgevoerde acties

 • er is een handleiding voor het uitvoeren van prospectieve risico-inventarisaties ontwikkeld als onderdeel van het veiligheidsmanagementsysteem van het ziekenhuis;
 • er zijn bijeenkomsten georganiseerd met gebruikers van nieuwe afdelingen voor het uitvoeren van de PRI. Ter voorbereiding daarop is in bijeenkomsten en via e-mail een kritieke gebeurtenis bepaald.
 • de PRI’s zijn uitgewerkt en opgenomen in de functionele programma’s van eisen van de nieuwe afdelingen.

Borging

De PRI is opgenomen als standaard onderdeel van het ontwerptraject van nieuwe afdelingen.

Resultaat onderbouwing, kwalitatief en kwantitatief

Doordat de PRI een instrument is om vooraf zicht te krijgen op risico’s en preventieve verbetermaatregelen, is het voor ons niet mogelijk om een kwantitatieve onderbouwing te geven van de verhoogde veiligheid voor patiënten en medewerkers. De kwalitatieve resultaten zijn eerder reeds beschreven:
 • 8 PRI’s uitgevoerd in vernieuw(bouw) proces;
 • aandachtspunten voor ontwerp (zie kopje resultaten);
 • wijzigingen in routering van patienten/medewerkers (zie kopje resultaten);
 • Procesafspraken in verhuisbeweging (zie kopje resultaten);
 • bewustwording van risico’s bij alle deelnemers aan de PRI-bijeenkomsten.