TOP

Patiëntenfolder: voorkomen van vallen binnen en buiten het ziekenhuis

Naam van het initiatief: Patiëntenfolder “voorkomen van vallen binnen en buiten het ziekenhuis Ziekenhuis: Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Korte beschrijving

Deze folder bevat informatie over de oorzaken en de gevolgen van vallen alsook welke maatregelen een patiënt zelf kan nemen tijdens opname om een val te voorkomen. De folder kan door verpleeg-kundigen van intranet worden geprint en (mee) gegeven worden aan patiënten met een (vermoeden op een) verhoogd valrisico.  Daarnaast geeft de folder ook adviezen voor in de thuissituatie.

Doel van het initiatief

 • De verpleegkundigen hebben zo de beschikking gekregen over een hulpmiddel waarmee ze een patiënt beter kunnen voorlichten over de oorzaken en gevolgen van vallen alsook de patiënt adviezen kunnen geven om het valgevaar te beperken. De verpleegkundige wordt zo ondersteund in haar taken.
 • De patiënt wordt dmv. deze folder zich meer bewust van de oorzaken en gevolgen van vallen en wordt zo actief betrokken bij zijn eigen gezondheid.
 • De patiënt wordt zo actief ingelicht over het VMS en de rol die het ziekenhuis daarin speelt.
 • De patiënt krijgt extra informatie over maatregelen welke hij kan nemen als hij terug is in de eigen thuissituatie.

Het betreft een ziekenhuisbreed geïmplementeerd veiligheidsinitiatief, is geïntegreerd in het Veiligheidsmanagementsysteem én heeft betrekking op:

 • Voorkomen onbedoelde schade bij kwetsbare ouderen

Aanleiding initiatief

Miriam van Houten, klinisch geriater heeft naar aanleiding van vragen vanuit de verpleging het initiatief genomen om deze folder te schrijven. De verpleging gaf aan behoefte te hebben aan een folder om aan patiënten te kunnen geven om zo de patiënten met een verhoogd valrisico beter te kunnen informeren en adviseren.

Betrokkenen

De projectgroep VMS kwetsbare ouderen van het Sint Lucas Andreas ziekenhuis Amsterdam welke bestaan uit een aantal leden:

 • Miriam van Houten, klinisch geriater, hoofdauteur folder
 • Bertjan Kerklaan, neuroloog, medeauteur folder

De verdere onderstaande leden hebben de folder medebeoordeeld:

 • Eartha Rodgers, staffunctionaris afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Projecten
 • Adriaan Honig, psychiater
 • Henry Weinstein, neuroloog
 • Carla Schipper, geriatrieverpleegkundige
 • Eva Frederiks, teamleider afdeling B6 interne geneeskunde
 • Berit Ressaas, fysiotherapeut
 • Astrid Gootjes-Ras, diëtist
 • Valerie Wilson, neurologieverpleegkundige

De folder is tenslotte ter beoordeling voorgelegd aan onze Cliëntenraad.

Uitgevoerde acties

Een folder geschreven welke we vervolgens hebben voorgelegd aan de projectgroep en vervolgens aan de Cliëntenraad. Na goedkeuring is hij als digitale folder gepubliceerd op intranet.

Borging

De folder is op intranet gepubliceerd samen met alle andere beschikbare digitale folders. Er is over gecommuniceerd via de e-mail, er is een melding op intranet gezet dat de folder beschik-baar is. Binnenkort verschijnt er een nieuwsbericht in onze veiligheidskrant waarin de klinisch geriater in een interview over deze folder vragen beantwoordt. Tenslotte zal er in het vernieuwde valprotocol dat in de tweede helft van 2012 uitkomt een hyperlink worden opgenomen waarin men zo naar de folder toe kan linken.

Resultaten

Dit is helaas nog niet mogelijk, de folder is pas sinds een week online. Wel zullen wij de implementatie van de folder actief vervolgen vanuit onze per 1 september gestarte ziekenhuiscommissie Kwetsbare ouderen. De ziekenhuiscommissie Kwetsbare ouderen bevordert en houdt ziekenhuisbreed toezicht op de kwaliteit van de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt van 70 jaar en ouder in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis