TOP

Kwetsbare Ouderen, vroegtijdige herkenning van complicaties

Titel initiatief: Kwetsbare Ouderen, vroegtijdige herkenning van complicaties.

Ziekenhuis: Deventer Ziekenhuis

Initiatiefnemers:

 • Geriaters,
 • managers kliniek en poliklinieken,
 • verpleegkundigen,
 • geriatrisch consulent,
 • ergotherapeuten,
 • diëtisten,
 • geriatrisch verpleegkundige poli.

Korte beschrijving van het initiatief

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare, oudere patiënten risicovol. Zo bestaat er een verhoogde kans op infectie, ondervoeding, delier, decubitus, bijwerking van medicatie, of vallen. Veel van deze complicaties zorgen voor een geestelijke of lichamelijke achteruitgang van de oudere. Dit leidt tot grotere afhankelijkheid waardoor de zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen worden bedreigd.

Een eerste belangrijke stap is een vroegtijdige herkenning van een verhoogd risico op complicaties. Dit betekent dat alle klinische patiënten van 70 jaar en ouder worden gescreend op:

 • delier
 • vallen en fysieke beperkingen
 • ondervoeding

Zonodig worden er acties ondernomen om complicaties en (verdere) achteruitgang in het dagelijks functioneren te voorkomen.

Doel

Vroegtijdige herkenning van complicaties en het zonodig nemen van acties en voorkomen van (verdere) achteruitgang in het dagelijks functioneren van de patiënt.

Aanleiding initiatief

De groep ouderen met multiple problematiek wordt groter waardoor veel complicaties ontstaan. Complicaties kunnen worden voorkomen door preventief en alert te handelen. Als ziekenhuis willen wij een senior friendly ziekenhuis zijn. Zorg voor ouderen is één van de thema’s van het Veiligheidsmanagementsysteem, waarbij wij ons al DZ hebben aangesloten. Dit houdt in dat wij ons verplichten om actief in te zetten op het verwijderen van onbedoelde schade bij de oudere patiënt.

Stappenplan

 • Plan van aanpak opgesteld, pilots gedraaid op de verpleegafdelingen en vervolgens uitgerold.
 • Leantraject Kwetsbare Ouderen t.a.v. vallen en fysieke beperkingen. Het doel is reductie van functieverlies t.g.v. fysieke beperking en vallen en het effect bekijken op de ligduur.
 • De processen zijn gestructureerd.
 • Pre-operatieve verpleegkundige screening bij alle electieve operatiepatiënten.
 • Vòòr klinische opname op indicatie inschakelen van: diëtist, fysiotherapie, geriater,
 • Geriatrie consulente/verpleegkundige.
 • Klinische screening: inschakelen, bij criteria van digitale order, van:
 • *geriatrie consulent
 • * fysiotherapeut – consult: valpreventie en standaardadvies over mobiliseren.
 • *diëtist – consult: voedingsadvies via SNAQ
 • Er zijn specifieke hulpmiddelen aangeschaft: o.a. badmatten, antislipsokken, extra laag bed, optiscan, optiseat, halsmedaillons, blaasbel, toiletverhogers, speciale kussens, trippelhoes, plukkussen.
 • Scholing per afdeling t.a.v. delier, vallen en fysieke beperkingen, ondervoeding.
 • Daarbij aanstellen van 2 aandachtsvelders per afdeling, deze trainen en op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
 • Toetsing voor verpleegkundigen opgezet d.m.v. E-learning, waarbij ze een certificaat krijgen in hun portfolio.
 • Ondervoeding: plusvoeding, keuze broodkar en voeding op elke moment van de dag en op elke plek in het ziekenhuis naar keuze van de patiënt mede in kader van gastvrijheid maar ook ter stimulatie “zin” in voeding en dus meer eten.

Borging

 • Via elektronisch patiënten dossier (EPD) standaard screening binnen 24 uur en zonodig inschakelen van disciplines.
 • E-learning nieuwe medewerkers en vervolgtraining voor huidige medewerkers.
 • Training aandachtvelders kwetsbare ouderen per verpleegafdeling
 • Er is een geriatrie consulente kliniek en polikliniek. Daarnaast geriatrieverpleegkundigen die meedraaien in de consultdienst,
 • Valindicenten worden structureel besproken in de werkoverleggen, ziekenhuisbreed geanalyseerd door zorgmanager, geriater en geriatrisch consulent.
 • Protocollen zijn opgenomen in het documentenbeheerssysteem.
 • Standaard verpleegplannen m.b.t. de thema’s zijn beschikbaar in het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) en kunnen ingevoegd worden in het EVD.
 • M.i.v. oktober 2011 wordt managementinformatie t.a.v. kwetsbare ouderen ter monitoring aangeleverd aan alle managers van de verpleegafdelingen.
 • Herhaling van scholing van de kwetsbare ouderen door de aandachtsvelders binnen de teamdagen (heeft elke afdeling verplicht in de maand november) daarbij patiëntenbespreking van een kwetsbare oudere.

Resultaten

1: Alle opgenomen patienten van 70 jaar en ouder waarbij de screeningsbundel volledig is toegepast
1e kwartaal 2011 – 8,76
sep-11 – 54,25

2: % risicopatienten bij wie met DOSS is gemeten
1e kwartaal 2011 – 18,63
sep-11 – 20,99

3: % patienten met verwacht delier
1e kwartaal 2011 – 6,72
sep-11 – 7,11

4: Screent de verpleegkundige binnen 24 uur na opname of er sprake is van (verhoogd risico op) delirium?
1e kwartaal 2011 – 44,92
sep-11 – 42,69

5: Welke interventies zijn uitgezet? (% consulente geriatrie)
Data m.b.t. VMS thema Kwetsbare ouderen

6: Screent de verpleegkundige binnen 24 uur na opname of er sprake is van verhoogd risico op vallen?
1e kwartaal 2011 – 7,64
sep-11 – 40,7

7: Hoeveel procent van de klinische patienten van 70 jaar en ouder heeft bij opname een verhoogd risico?
1e kwartaal 2011 – 1,91
sep-11 – 12,11

8: Screent de verpleegkundige binnen 24 uur na opname of er sprake is van bestaande fysieke beperkingen?
1e kwartaal – 44,07
sep-11 – 42,04

Contact

Naam: dhr. W.J.G. Hondeveld
Mailadres: w.hondeveld@dz.nl