TOP

Klinische Acute Situatie Training (KAST) – Verloskunde

  • Initiatiefnemer(s): LUMC
  • Contactpersoon: Isabelle Grillis, LUMC
  • Doelgroep: Sinds 2009 wordt het hele team van zorgverleners van de afdeling verloskunde op deze KASTdagen jaarlijks multidisciplinair getraind. De deelnemers bestaan uit doktersassistenten, verpleegkundigen, klinisch verloskundigen (ook uit andere ziekenhuizen), arts assistenten en gynaecologen. Tevens trainen er zeer regelmatig zorgverleners van andere disciplines (bijvoorbeeld anesthesiologen en intensivisten) én 1e-lijns verloskundigen van de samenwerkingspraktijken uit de regio mee.
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken

Inleiding

Op de afdeling verloskunde van het LUMC organiseren wij de zogenaamde KAST-dagen. KAST staat voor Klinische Acute Situatie Training. Wat in 2006 begon als een maandelijkse ad hoc training is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een multidisciplinaire training die 4 keer per jaar een gehele dag in beslag neemt. De KAST-dagen worden georganiseerd door de zogenaamde KAST-commissie. Deze multidisciplinaire commissie wordt gevormd door drie obstetrie verpleegkundigen, twee AIOS, een klinisch verloskundige en een gynaecoloog.

Doel

Het doel van de teamtraining is het optimaliseren van de behandeling van patiënten met een acuut obstetrisch probleem.

Opzet van de training

Ter voorbereiding op de KAST-dag krijgen de deelnemers een syllabus met theoretische achtergronden en e-learning modules toegestuurd. De KAST-dag zelf bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Scholingslessen in reanimatie van de volwassene en de neonaat.
  • Trainen van voorbehouden (verpleegkundige) handelingen.
  • Fantoom onderwijs.
  • CTG onderwijs.
  • Plenair onderwijs waarin tijd is voor verdieping. Bij voorkeur worden hiervoor gastsprekers van andere specialismen uitgenodigd.
  • Scenariotrainingen (met medewerking van lotuspatiënten) van in de praktijk voorkomende acute obstetrische situaties.

Er wordt tijdens deze KAST-dagen nadruk gelegd op samenwerking en communicatie. De deelnemers worden ingedeeld in kleine (multidisciplinaire) groepjes zodat een veilig oefen- en leerklimaat ontstaat. Tijdens de scenariotrainingen wordt het geoefende scenario nabesproken, al dan niet ondersteund door het terugkijken van een video van het getrainde scenario. Hierbij ligt de nadruk op positieve feedback en verbeterpunten met betrekking tot (klinische) handelingen en de onderlinge samenwerking en communicatie van het team.

Bevindingen

Uit de evaluaties van de KAST-dagen blijkt steeds weer dat de deelnemers na afloop het gevoel hebben over betere skills te beschikken om adequaat te kunnen handelen in acute situaties.