TOP

Interactieve website medicatie-veiligheid.nl

Titel initiatief: Interactieve website medicatie-veiligheid.nl.

Ziekenhuis: Martini Ziekenhuis

Initiatiefnemers

Ziekenhuisapotheek Martini Ziekenhuis Groningen

Korte beschrijving

Bewustwording bij zorgverleners ten aanzien van medicatie-veiligheid is een belangrijke factor als het gaat om het voorkómen van medicatiefouten. De inwerkperiode van een nieuwe medewerker in het ziekenhuis is een goed moment om in te gaan op dit specifieke aspect van het zorgverlenersschap. In de praktijk blijkt echter dat hiervoor vaak onvoldoende tijd en aandacht is in de inwerkperiode. Vanuit deze achtergrond is op initiatief van de ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis nagedacht over een manier waarop het begrip medicatieveiligheid en de valkuilen daaromtrent in de praktijk onder de aandacht gebracht kunnen worden van de nieuwe medewerkers. Een webbased interactieve instructie (e-learning) middels film en toetsvragen en, waar nuttig, uitgeschreven tekst met printscreens is het resultaat. Het platform waarop de instructie wordt aangeboden is een website (www.Medicatie-Veiligheid.nl). Na inloggen kan de gebruiker een aantal korte modules doorlopen betreffende het voorschrijven van medicatie, het toedienen van medicatie, het klaarmaken van parenteralia op de verpleegafdeling, het herkennen en melden van bijwerkingen en is er de mogelijkheid om de rekenvaardigheid te toetsen. Door het doorlopen van de modules wordt de medewerker zich bewust van zijn/haar rol in het proces van de medicamenteuze behandeling van patiënten in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen de resultaten van de individuele gebruiker worden gebruikt om op specifieke onderdelen extra aandacht en scholing te bieden. Denk hierbij aan de rekenvaardigheid of het klaarmaken van parenteralia op de verpleegafdeling. De website en de modules zijn zo ontworpen dat toepassing in andere zorginstellingen mogelijk is, waarbij iedere instelling de modules naar eigen inzicht kan wijzigen. Inmiddels is de applicatie aangeboden aan een selecte groep verpleegkundigen. In de toekomst is het de bedoeling dat de modules onderdeel zullen gaan uitmaken van het inwerkschema van nieuwe medewerkers. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het vervaardigen van filmmodules betreffende elektronisch voorschrijven en medicatieverificatie.

Doel

Het doel van deze interactieve instructie is divers:

 • Eenduidige en complete informatie aan een ieder die in het ziekenhuis komt werken;
 • aandacht voor zaken, die in het kader van medicatieveiligheid relevant worden geacht;
 • de gebruiker de mogelijkheid bieden op een geschikt moment kennis te nemen van de informatie;
 • de gebruiker de mogelijkheid bieden informatie nogmaals te kunnen raadplegen;
 • mogelijkheden bieden tot vastlegging dat men bepaalde modules heeft doorlopen;
 • mogelijkheden bieden tot interactieve toetsing, zodat men actief met de informatie bezig is.

De beoogde doelgroep bestaat uit verpleegkundigen en arts-assistenten.

De resultaten van de individuele gebruiker kunnen worden teruggekoppeld aan bijvoorbeeld de leidinggevende. Dit biedt leidinggevenden de mogelijkheid medewerkers gericht en op individueel niveau te scholen, zowel tijdens de inwerkperiode als daarna.

Aanleiding

Vanuit de wens een bijdrage te leveren aan het vergroten van kennis en bewustzijn op het gebied van medicatieveiligheid onder zorgverleners in het ziekenhuis, heeft de ziekenhuisapotheek van het Martini Ziekenhuis in samenwerking met Jurgen Creative in het kader van e-learning een webbased interactieve instructie ontwikkeld. De website biedt de gebruiker de mogelijkheid kennis op het gebied van medicatieveiligheid op te doen en te testen. In verschillende modules komen diverse aspecten van medicatieveiligheid aan bod. De modules worden aangeboden in twee interactieve vormen, namelijk: filmfragmenten met toetsvragen en tekstuele toetsen, bijvoorbeeld een rekentoets voor verpleegkundigen. De gebruiker zal zich na het doorlopen van de instructie beter bewust zijn van de risico’s die het toepassen van geneesmiddelen met zich meebrengt en de rol die hij/zij hierin speelt.

Stappenplan

Bij de start van dit project is aan enkele beoogde gebruikers gevraagd een enquête in te vullen ten aanzien van wensen en persoonlijke voorkeuren voor wat betreft diverse vormen van scholing. Op basis van de resultaten van deze enquête is ervoor gekozen om de instructie aan te bieden via een website, die zowel op het werk als thuis benaderd kan worden.

Vervolgens zijn, in samenwerking met studenten van de Hanzehogeschool, de verschillende modules ontwikkeld. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van documenten en publicaties van de NVZA, waaronder de Checklisten Medicatieveiligheid NVZA en de ‘Instructie Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen’.

De volgende modules zijn ontwikkeld:

 • Introductie
 • Voorschrijven
 • Het toedienen van geneesmiddelen
 • Het klaarmaken van parenteralia
 • Rekentoets
 • Bijwerkingen

Tot slot is, in samenwerking met Jurgen Creative, een website ontwikkeld waarop de verschillende modules kunnen worden aangeboden: medicatie-veiligheid.nl. Belangrijke aandachtspunten bij de ontwikkeling van de website waren het gebruiksgemak (zowel voor de gebruiker als voor de hoofdgebruiker) en de mogelijkheid dezelfde content aan te kunnen bieden aan andere zorginstellingen. Modules zijn daarom zo gemaakt dat ze algemeen toepasbaar zijn en dat op instellingsniveau details in de toetsvragen kunnen worden aangepast.

Borging

Zoals hierboven aangegeven zullen de suggesties worden meegenomen in de verdere ontwikkeling en optimalisering van de e-learning. Na de pilotfase zal worden gestart met de uitrol van de e-learning in het gehele ziekenhuis. De verwachting is dat dit eind 2011 gerealiseerd zal zijn. Tevens wordt er inmiddels gewerkt aan twee nieuwe modules, te weten ‘Elektronisch voorschrijven’ en ‘Medicatieverificatie’. Deze zullen najaar 2011 beschikbaar komen.

Resultaten

De website is bij wijze van pilot inmiddels aangeboden aan een selecte groep gebruikers (verpleegkundigen). Tevens hebben de leden van de werkgroep High Risk Medication in het Martini Ziekenhuis de inhoud bekeken. De reacties zijn erg positief. Uit de teruggekoppelde reacties blijkt dat het belangrijkste doel, namelijk het creëren van bewustwording ten aanzien van medicatieveiligheid, wordt bereikt. ‘De modules zijn goed om een keertje te maken en met name bewustheidstraining.’ Verder komt uit de pilot naar voren dat er geen problemen worden ervaren met het doorlopen van de e-learning. De website is eenvoudig en goed te bedienen. ‘De website is erg gebruiksvriendelijk.’ Naar aanleiding van de pilotfase zijn diverse suggesties geopperd door het panel van gebruikers. Deze suggesties zullen worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van de webbased interactieve instructie. Tevens zijn suggesties gedaan omtrent de inbedding en het verplicht stellen van de e-learning in het inwerkprogramma. Dit is onder meer geopperd voor de rekentoets. ‘Ik heb de website bezocht en vond met name de rekenmodule erg goed. Ik denk dat dit iets is wat me verplicht zouden moeten stellen voor alle verpleegkundigen. Bijvoorbeeld een jaarlijks terugkerend iets.’

Contact

Drs. N.M.G. Looman