TOP

Implementatie van een chain of survival ter bestrijding van sepsis

Albert Schweitzer ziekenhuis: ‘Een kwestie van communicatie en psychologie van de mens’.

Een implementatie van een chain of survival ter bestrijding van sepsis in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Korte beschrijving

De vorming van een multidisciplinaire werkgroep binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis, in maart 2009, met als taken:

 • Het bereiken van een ziekenhuisbreed verhoogd bewustzijn van en alertheid op sepsis.
 • Maatregelen ter bestrijding van sepsis onder de aandacht brengen van zorgverleners en deze succesvol implementeren in het ziekenhuis.

Doel

Het benutten van communicatie en psychologie bij de implementatie van maatregelen ter bestrijding van sepsis, waardoor het behalen van een beter resultaat dan het gestelde doel mogelijk zou worden. Het gestelde doel luidde: een relatieve reductie met 15% van de ziekenhuissterfte aan ernstige sepsis.

Aanleiding

 • De hoge ziekenhuismortaliteit (48%) bij ernstig septische IC-patiënten die zichtbaar werd gemaakt vanuit de NICE-database (Nationale Intensive Care Evaluatie).
 • De wetenschap dat het implementeren van verbeterprojecten in een groot perifeer ziekenhuis in het verleden bij herhaling geen eenvoudige zaak bleek te zijn (in het Albert Schweitzer ziekenhuis bleek dit onder meer bij de implementatie van het Spoedinterventieteam in 2005).

Initiatiefnemers

 • 1 medisch psycholoog
 • 1 communicatieadviseur
 • 2 IC-verpleegkundigen
 • 1 SEH/IC-verpleegkundige
 • 1 SEH-arts
 • 1 intensivist

Stappenplan

 • Stap 1: opstarten werkgroep.
 • Stap 2: brainstormsessies over de strategie van het ‘laten landen’ van het verbeterprogramma.
 • Stap 3: ontwerpen van een “knalrood” flowdiagram; in dit flowdiagram wordt bij verdenking op een infectie met SIRS-criteria terstond gestart met afname (bloed-)kweken, toediening antibiotica, lactaatmeting en vochtresuscitatie.
 • Stap 4: doorontwikkelen flowdiagram en ontwerp campagnemateriaal (zoals posters, flesjes handalcohol met pakkende teksten, berichtgeving op intranet, enzovoort).
 • Stap 5: verspreiding campagnemateriaal, verzorgen van educatie op alle betrokken afdelingen.
 • Stap 6: officiële start ziekenhuisbrede campagne, met een indringende publiciteitscampagne op het intranet van het ziekenhuis.
 • Stap 7: presentatie en evaluatie eerste resultaten.
 • Stap 8: herontwikkeling flowdiagram ter verbetering van het proces.

Borging

 • Het Spoedinterventieteam is bekend met de SIRS-criteria en het flowdiagram. Bij iedere SIT-oproep is dit altijd één van de punten waarnaar gekeken wordt;
 • bij de triage op de SEH-afdelingen wordt bij alle patiënten gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van een infectie; indien deze gepaard gaat met twee of meer SIRS-criteria, wordt het ontwikkelde flow diagram gevolgd;
 • tweemaal per jaar worden alle resultaten gepubliceerd op intranet om het bewustzijn en de motivatie hoog te houden ten aanzien van dit onderwerp;
 • tevens worden alle resultaten teruggekoppeld aan het team via presentaties op teamvergaderingen (SEH en IC). Goede resultaten worden beloond;
 • er worden scholingsmomenten verzorgd door leden van de werkgroep op de betrokken afdelingen om het kennispeil hoog te houden of te krijgen;
 • het positieve resultaat is gecommuniceerd naar de pers, met diverse publicaties tot gevolg. Deze leiden intern tot extra trots en hierdoor blijvende motivatie.

Resultaten

Van de 66 opgenomen patiënten met dit ziektebeeld in de eerste 7 maanden van dit jaar, overleden er 16. Dat is 24%. In heel 2009 was dit nog 35% (van 108 patiënten). In 2008 was het nog 48% (van 52 patiënten).

De bereikte reductie is niet alleen aanzienlijk in relatie tot de eigen historie in het Albert Schweitzer ziekenhuis, maar ook in relatie tot de actuele te verwachten kans om aan sepsis in een ziekenhuis te overlijden volgens de Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II).

Concreet: van de 66 genoemde patiënten in 2010 zouden er 26 overlijden, volgens APACHE II. Het werkelijke getal was 16. Er zijn derhalve in de eerste 7 maanden van 2010 alleen al 10 patiënten gered als gevolg van de kwaliteitsimpuls.

Contact

A.J. van Gent