TOP

Dossieranalyse overleden patiënten

Titel initiatief: Dossieranalyse overleden patiënten.

Ziekenhuis: Orbis Medisch Centrum

Initiatiefnemers:

Vice-voorzitter Medische Staf / voorzitter Stuurgroep Kwaliteit&Patiëntveiligheid
Directie OMC lid van de stuurgroep Kwaliteit & Patiëntveiligheid, cardioloog.

Korte beschrijving van het initiatief

Alle dossiers van overleden patiënten worden maandelijks opgevraagd, gescreend aan de hand van triggervragen op mogelijke aanwezigheid van zorggerelateerde schade. Deze dossiers worden vervolgens door de vakgroep en door externe beoordelaars nader bekeken op zorggerelateerde schade die kan hebben bijgedragen aan het overlijden van een patiënt. De necrologiecommissie inventariseert de bevindingen en zet hier acties op uit.

Doel

Bewustwording bij de vakgroepen omtrent zorggerelateerde schade, opsporen en implementeren van verbeteracties om zorggerelateerde schade in de toekomst te vermijden.

Aanleiding initiatief

Door contacten met de petrochemische industrie is de gedachte ontstaan om ná overlijden van een patiënt terug te kijken of er sprake is van zorggerelateerde schade. Versterkt door deelname aan het VUemgo/Nivel onderzoek werden wij getriggerd om een dergelijk onderzoek zelf op te zetten met als doel de vermijdbare overledenen in ons eigen ziekenhuis te vinden.

Stappenplan

 • Necrologiecommissie opnieuw opgezet
 • Triggerverpleegkundigen vrijgemaakt
 • Externe medici benaderd
 • Reglement vastgesteld
 • Administratieve ondersteuning door directiesecretariaat geregeld
 • Instructie van de medische staf/vakgroepen
 • Monitoringsinstrument in excel gemaakt.

Borging

 • Eerste dag van de maand: uitdraai maken van de overledenen van de voorgaande maand. Uitdraai sturen aan de triggerverpleegkundigen (mail).
 • Beoordeling van de dossiers door triggerverpleegkundigen, < 2 weken, aan de hand van de gestandaardiseerde triggervragen van het VUemgo/Nivel onderzoek.
 • De geselecteerde dossiers worden door het directiesecretariaat naar de betreffende vakgroepen én naar de externe beoordelaars gestuurd. Facilitering door telewerken; alle dossiers zijn digitaal beschikbaar. Dossiers worden beoordeeld op de aanwezigheid van zorggerelateerde schade en de mate van vermijdbaarheid daarvan (methode VUemgo/Nivel, niveau 1 tot en met 6).
 • Reactie vakgroep <1 maand. In voorkomende gevallen reminder.
 • Reactie externe beoordelaars < 3 weken.
 • Reacties van vakgroepen en externe beoordelaars naar de voorzitter van de necrologiecommissie.
 • Reacties invoeren in monitor(excel)bestand. Hieruit blijken de zorggerelateerde schades en de discrepanties in beoordelingen: vakgroep vs externe beoordelaars. Deze worden in de necrologiecommissie besproken en acties worden geformuleerd om deze zorggerelateerde schade in de toekomst te vermijden.
 • Resultaten worden periodiek gepresenteerd in de stafvergadering en de stuurgroep Kwaliteit & Patiëntveiligheid.

Resultaten

Bewustwording.
Merkbare toename van aandacht door medici voor zorggerelateerde schade.
Sneller zicht op (oorzaken van) zorggerelateerde schade.
Verbeteracties zoals protocolontwikkeling door medici.
Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met:
Naam: drs. G.J. de Weerd
Mailadres: g.deweerd@orbisconcern.nl