TOP

CRM en Simulatietraining op de Intensive Care Kinderen

  • Initiatiefnemer(s): Erasmus MC Sophia
  • Contactpersoon: Cynthia van der Starre, Erasmus MC Sophia
  • Doelgroep: Alle medewerkers van de afdeling.
  • Dit voorbeeld heeft betrekking op: met name multidisciplinair samenwerken

Inleiding

De Intensive Care Kinderen (ICK) is een level III IC unit met 28 bedden en +/- 1400 opnames per jaar en +/- 200 medewerkers. Op de ICK worden alle soorten IC zorg gegeven, zoals transplantatiechirurgie, neonatale en pediatrische ECMO, cardiothoracale chirurgie en zorg voor pasgeborenen met aangeboren afwijkingen. Sinds 2005 is het Patiënt Veiligheid Management Systeem (PVMS) ontwikkeld, waarin naast data verzameling (ten aanzien van risico’s, incidenten, complicaties, oorzaken van incidenten etc) ook trainingen een essentieel onderdeel vormen van het PVMS.

Doel

Met de trainingen willen we bereiken dat de samenwerking binnen het team verbeterd wordt, door betere communicatie, taakverdeling, leiderschap etc. Daarnaast willen we de medewerkers trainen in “veiligheidsbewustzijn” om daarmee de veiligheidscultuur te verbeteren. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan veiligere en betere zorg.

Opzet van de training

Er zijn 2 soorten trainingen opgezet. Allereerst is in 2005 de Crew Resource Management (CRM) training gestart. Alle medewerkers nemen deel aan deze trainingen. Er is een 2-daagse basistraining, waarin de onderwerpen informatiemanagement, communicatie, stress, groepsprocessen, leiderschap, besluitvorming en risicomanagement op een interactieve manier besproken worden. Na de basistraining moeten alle medewerkers tweejaarlijks de vervolgtraining volgen. Hierbij worden in de ochtend de CRM principes besproken, wederom op interactieve manier, en wordt hier in de middag praktische invulling aangegeven door het uitvoeren van een scenario, gericht op teamwerk.

Daarnaast zijn we in 2007 gestart met het Sophia Simulatie Training Team (SSTT). Acht verpleegkundigen en 5 artsen, voor het grootste deel getraind in het Center for Advanced Pediatric Education in Stanford, USA, ontwikkelen en testen scenario’s, en geven de trainingen aan de medewerkers. Alle verpleegkundigen volgen minstens 1 dag per jaar scholing met daaraan gekoppeld simulatie training. De trainingen vinden plaats in een dedicated ruimte op de eigen afdeling, ingericht als een gebruikelijke werkplek, en toegerust met film- en geluidsapparatuur. Na het uitvoeren van het scenario volgt een debriefing in de ruimte er direct naast, waarbij het gefilmde scenario terug gekeken wordt.

Bevindingen

Zowel de CRM trainingen als de SSTT dagen worden positief ontvangen door de medewerkers. De CRM trainingen leveren veel informatie op over welke processen op de afdeling nog niet naar behoren lopen, alsook voorstellen voor verbetering hiervan. Het blijkt dat het onderhouden van de CRM principes, oftewel, het zorgen dat er gewerkt wordt volgens de afspraken zoals die gemaakt zijn, continu aandacht vraagt. Het geven van simulatietraining door een dedicated team en op de eigen afdeling zorgt voor grote herkenbaarheid van de scenario’s en wordt door de deelnemers als zeer nuttig ervaren. Ook het testen van kennis, kunde en vaardigheden in de simulatie setting heeft bewezen erg nuttig te zijn. Wel is gebleken dat herhaald beoordelen en bijscholen van de trainers op met name het gebied van debriefing noodzakelijk was.