TOP

Beleidsdocument Veilig melden

Het beleidsdocument ‘Veilig melden’ is bedoeld om de doorvoering van goed functionerende meldingssystemen in ziekenhuizen te stimuleren en te vergemakkelijken.

Belang Veilig melden

Het veilig melden (en analyseren) van incidenten is een essentieel onderdeel van ieder veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Door incidenten structureel te melden en te bespreken kunnen ze worden voorkomen. Het is daarbij van belang dat de bereidheid van medewerkers om te melden zo groot mogelijk is. Dit is alleen te bewerkstelligen wanneer de medewerkers een veilige situatie wordt geboden. Met de gedragscode in het beleidsdocument ‘Veilig melden’ wordt helder aan welke eisen een meldingssysteem moet voldoen en op welke wijze de melder wordt beschermd, zodat een juiste meldomgeving wordt gecreëerd.

Gezamenlijke verantwoordelijkheden

De raad van bestuur draagt er zorg voor dat er een VMS functioneert, waarvan het melden en analyseren van incidenten deel uitmaakt. Daarnaast bevordert zij een cultuur waarin alle medewerkers bereid en in staat zijn incidenten te melden. Het afdelingsmanagement ziet erop toe dat de procedure voor het melden van incidenten goed functioneert en stimuleert een cultuur waarin het melden vanzelfsprekend is. Ook zorgt zij voor een vlotte terugkoppeling. De zorgprofessionals melden incidenten.

Tot standkoming beleidsdocument

De V&VNKNMGde Ordede NPCF, de NVZ en de NFU onderzochten in de periode 2005-2006 de randvoorwaarden voor het goed functioneren van meldingssystemen. Op basis van dit onderzoek is het Beleidsdocument Veilig melden tot stand gekomen.

Download het Beleidsdocument Veilig melden.