TOP

Wat is medische technologie

In de praktijk worden termen zoals medische technologie, medische apparatuur, medische hulpmiddelen, medische systemen, instrumentarium en objecten vaak door elkaar gebruikt. De term medisch hulpmiddel wordt gedefinieerd in de Wet medische hulpmiddelen. De wet op de medische hulpmiddelen is uitgewerkt in drie – op Europese richtlijnen gebaseerde – besluiten die nauw met elkaar samenhangen: Besluit medische hulpmiddelen, Besluit actieve implantaten en het Besluit in-vitro diagnostica.
Een medisch hulpmiddel in een ziekenhuis wordt ingevoerd, gebruikt en na verloop van tijd weer afgestoten. Een voorbeeld hiervan is een endoscoop.

Medische Technologie is een breder begrip. Technologie is de systematische toepassing van wetenschap in de techniek. Technologie wordt geïmplementeerd en geëvalueerd. Een voorbeeld van medische technologie is ‘minimaal invasieve chirurgie’. Medische technologie omvat in de praktijk daarom diverse soorten medische hulpmiddelen zoals medische apparatuur, verbruiksmiddelen, medische software, implantaten en chirurgisch instrumentarium.

Medische technologie ontwikkelt zich in een hoog tempo. Het is één van de speerpunten van het hoofdlijnenakkoord tussen zorgverleners, zorgverzekeraars en de overheid over de jaren 2015 – 2017.

Waarom is goede toepassing van medische technologie in een ziekenhuis belangrijk?

In april 2011 bracht het ministerie van VWS een rapport uit getiteld “Medische Technologie at Risk?”. Dit rapport beschrijft welke risico’s aan de orde zijn in de  verschillende domeinen van de medische technologie. Het aandeel van medische technologie in de schades van patiënten wordt in kaart gebracht door het NIVEL. Tijdens de laatst uitgegeven monitor 2011/2012 wordt door NIVEL gesteld dat er bij 0,7% van alle opnames in Nederland sprake was van potentieel vermijdbare schade waarbij medische technologie mogelijk een rol speelde. Na weging voor de Nederlandse situatie komt dit overeen met ruim 11.000 patiënten.

De potentieel vermijdbare schade kwam voor bij gebeurtenissen waarbij relatief veel gebruik was gemaakt van infusen, katheters, scopen en chirurgische instrumenten. De schade betrof vooral complicaties en heropnames door infecties, perforaties, bloedingen, soms met overlijden tot gevolg.

Wanneer er sprake is van zorggerelateerde schade waarbij medische technologie een rol speelt, dragen menselijke factoren het meeste bij aan het ontstaan van deze schade. Technische factoren lijken minder vaak een rol te spelen. Hierbij kan wel de kanttekening worden gemaakt dat het falen van technische apparatuur of  fouten of onvolkomenheden in het ontwerp van de apparatuur, zelden zullen worden vermeld in een patiëntendossier. In het merendeel van de gevallen van potentieel vermijdbare schade door menselijke factoren, werd door de beoordelaars aangegeven dat er sprake was van het onvoldoende of foutief toepassen van bestaande kennis in een nieuwe situatie. Met andere woorden: de zorgverlener bleek niet in staat bestaande kennis in een nieuwe situatie op de juiste manier toe te passen. Ook werd aangegeven dat zorgverleners over onvoldoende vaardigheden beschikten bij  taken die weinig of geen bewuste aandacht vereisen tijdens de uitvoering. De rol van menselijke factoren in zorggerelateerde schade wijst erop dat er nog verbetering mogelijk is bij de veilige toepassing van medische technologie.

Datum laatste update:
3 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie