TOP

Richtlijnen

Valpreventie

Een op de drie thuiswonende ouderen en de helft van de verpleeghuisbewoners valt minstens eenmaal per jaar. Het jaarlijkse aantal valincidenten bij 65-plussers bedraagt hiermee meer dan 1 miljoen per jaar in Nederland.

De richtlijn valpreventie bevat aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering en is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Delier

Het doel van de richtlijn delier is het verbeteren van de herkenning, preventie en de behandeling van het delier en het verbeteren van de organisatie en zorg voor patiënten met een delier. Het implementeren van de richtlijn moet er voor zorgen dat de incidentie en prevalentie van een delier afnemen en de ernst van een optredend delier minder is.

De richtlijn is een nieuwe versie van de eerste richtlijn delier uit 2004. De richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Dementie

Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde) heeft, in afstemming met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), een richtlijn opgesteld voor de behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie. Het doel van de richtlijn is het bevorderen van een eenduidige multidisciplinaire analyse en een methodische werkwijze voor behandeling van probleemgedrag bij mensen met dementie ongeacht hun verblijfplaats. De richtlijn kan zo een bijdrage leveren aan het verhogen van de kwaliteit van zorg, het bevorderen van interne en transmurale samenwerking en terugdringen van ongewenste praktijkvariatie.

Comprehensive Geriatric Assesment

Comprehensive Geriatric Assesment (CGA) is een uitgebreid klinisch geriatrisch onderzoek, gedefinieerd als een ‘multidisciplinair onderzoek dat de multipele problemen van een oudere zo veel mogelijk opspoort, beschrijft en verklaart en de capaciteiten en zorgbehoeften van de persoon onderzoekt, om zo te komen tot een gecoördineerd en integraal zorgplan voor het individu’. Het CGA is dus multidisciplinair en heeft onder andere aandacht voor cognitie, mobiliteit en zelfredzaamheid. Er is onderscheid in problematiek op vier domeinen; somatiek, psychisch, sociaal en functioneel. Daarna wordt een behandelplan opgesteld voor het acute probleem en de onderliggende problemen op deze domeinen. Het doel is om de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven zo veel mogelijk te bevorderen.

Met de richtlijn wil de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) de inhoud van het CGA vastleggen.

Datum laatste update:
9 maart 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie