TOP

Integrale aanpak

Een toenemend aantal zeer oude mensen, veranderingen in het maatschappelijk denken over wonen met zorg en veranderingen in het zorgstelsel hebben ertoe geleid dat het ouder worden veel positieve aandacht krijgt en dat er toenemend meer zorgconcepten mogelijk zijn die ook de aandacht leggen op welzijn en welbevinden. Er zijn veel verschillende organisaties en domeinen betrokken bij ouderenzorg. In de ziekenhuizen wordt door velen niet alleen gewerkt aan het bieden van de juiste zorg op het juiste moment maar ook aan kennisinitiatie en innovatie.

Toch moeten we ook constateren dat bij een acute zorgbehoefte kwetsbare ouderen nog niet lang niet altijd op integrale wijze zorg geboden wordt. Met name buiten kantooruren vraagt het organiseren van passende zorg meer aandacht.

Vooral oudere patiënten kunnen na een acute zorgvraag (tijdelijk) niet langer thuis wonen door verlies van functioneren. In het ziekenhuis is hiervoor niet altijd even veel aandacht is, ondanks dat delier, ondervoeding, ADL functioneren en (risico op) vallen bepalend zijn voor de uitkomsten van ziekenhuisbehandeling. Niet voor niets zijn deze thema’s in het VMS zorg thema ‘de Oudere ziekenhuispatiënt’, thema nummer 10, opgenomen. Inmiddels werken 93 ziekenhuizen volgens het VMS thema en wordt samen met de IGZ gewerkt aan een nieuwe verdiepingsslag om de screening op deze onderdelen van kwetsbaarheid door passende zorginterventies te laten volgen.

Diverse (verbeter)initiatieven

Kwetsbare ouderen in Nederland zouden geen last moeten hebben van financiële schotten, onnodige hindernissen opgeworpen door centrale en lokale overheden en van onduidelijke afspraken tussen zorgverleners. De ultieme test van ons zorgvangnet blijkt de acute ziekenhuisopname te zijn voor kwetsbare ouderen die met dementie en een acute zorgvraag in onze ziekenhuizen worden opgenomen.

Uit projecten van het NPO, beschreven op Beter Oud en uit het Hospital At Home zorgprogramma blijkt dat er nog veel te verbeteren is voor deze kwetsbare groep.

De multidiscipinaire richtlijnen Richtlijn delier en het Comprehensive Geriatric Assesment (CGA) laten zien dat we met de interdisciplinaire samenwerking goed op weg zijn, en niet voor niets wordt er binnen verschillende instellingen gewerkt aan meer mooie projecten op dit gebied. Bedenk, wat goed is voor oudere patiënten is goede zorg voor alle patiënten. De patiënt als partner, ook al is samen beslissen niet eenvoudig, wordt door ouderen zelf nauwlettend gevolgd via het Senior Friendly Keurmerk.

Voor mensen met geheugenproblemen die academische diagnostiek en behandeling nodig hebben, kunnen bij de 5 Alzheimer Centra terecht voor de nieuwste inzichten op gebied van diagnostiek, therapie en begeleiding. Bij begeleiding gaat het ook om ondersteuning bij e-health, voeding en beweegprogramma’s en zo lang als mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Voor de toekomst

Goede zorg aan kwetsbare ouderen vraagt krachtige samenwerking rondom onderwijs, opleiding en wetenschap. Meer onderwijs over ouderengeneeskunde, geriatrie en stages en co-schappen in de masteropleidingen zullen de aandacht voor een loopbaan in de ouderengeneeskunde laten toenemend zodat dit passend tred kan houden met de maatschappelijke vraag in de samenleving.

Verbetering van de zorg aan kwetsbare ouderen hang voornamelijk samen met communicatie, vindbaarheid, informatieoverdracht en registratie. Maar niet alleen: op www.zorgatlas.nl is te lezen dat er tussen 2004 en 2014 voor de Nederlandse man ruim 2 jaar extra aan gezonde levensjaren zijn gerealiseerd. De kennis op gebied van healthy ageing en verouderingsonderzoek zijn van groot belang voor nu en de toekomst.

Alleen door met een integrale blik te kijken naar de hulpvraag en -behoefte van kwetsbare ouderen, kan met vereende krachten optimale zorg en ondersteuning worden geboden. Dit betekent zorg op maat, op de juiste plek, met voldoende gekwalificeerd personeel, dat informatie met elkaar uitwisselt en waardoor onnodige ziekenhuisopnames van kwetsbare ouderen worden voorkomen. Ook de inzet van m-health en e-health kan in onderwijs, opleiding en onderzoek hieraan bijdragen.

Datum laatste update:
10 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie