TOP

Postoperatieve wondinfecties en sepsis

Twee van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma zijn gerelateerd aan infectiepreventie: het voorkomen van wondinfecties na een operatie (POWI) en het voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis.

POWI

Postoperatieve wondinfecties (POWI’s) zijn één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die een operatie hebben ondergaan in het ziekenhuis. POWI’s zorgen voor onnodig veel pijn, angst en ongemak en kunnen een verminderd operatieresultaat, blijvende invaliditeit of zelfs overlijden als gevolg hebben.

POWI’s zorgen altijd voor een langere opnameduur, vaak voor heropnames en heroperaties en daardoor voor een aanzienlijke toename in de kosten. Een POWI is niet altijd te vermijden, maar de spreiding in infectiepercentages in Nederland geeft aan dat het ene ziekenhuis de infectierisico’s beter onder controle heeft dan het andere ziekenhuis.

Ziekenhuizen kunnen de implementatie van POWI monitoren door middel van indicatoren. Hiervoor is aansluiting gezocht bij PREZIES. PREZIES staat voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. U levert de gegevens elke kwartaal aan bij PREZIES. Voor meer informatie over PREZIES zie de website van het RIVM.

Sepsis

Bij de behandeling van sepsis wordt onderscheid gemaakt tussen lijnsepsis en ernstige sepsis.

Sepsis is een gegeneraliseerde ontstekingsreactie veroorzaakt door een infectie en de belangrijkste doodsoorzaak op de IC. Bij een zich ontwikkelende ernstige sepsis is vroege herkenning essentieel om tijdige behandeling te starten en zo de ontwikkeling van orgaanfalen verder te voorkómen. Het aantal organen met een gestoorde functie is direct gecorreleerd met een hogere mortaliteit, langere ligduur, meer complicaties en langere beademingsduur. Sepsis is echter moeilijk te herkennen, waardoor de behandeling vaak (te) laat wordt gestart. Dit is vooral van belang, omdat een vroege herkenning van sepsis de kansen op een succesvolle behandeling vergroot. Daarom wordt aanbevolen alle patiënten bij opname op de SEH en op de IC afdeling te screenen op ernstige sepsis.

Lijnsepsis is een in de praktijk veel gebruikte term die staat voor een infectie van een intravasculaire katheter. De meeste infecties treden op bij het gebruik van centraal veneuze katheters. Lijnsepsis is een acute levensbedreigende aandoening, die onmiddellijk ingrijpen vereist. Maatregelen bij het inbrengen van de CVK en de dagelijkse verzorging zorgen voorkomen het optreden van een lijnsepsis. Uit recent onderzoek van het NIVEL blijkt dat de resultaten voor het thema lijnsepsis op IC afdelingen positief zijn, terwijl de resultaten op de niet-IC afdelingen nog kunnen worden verbeterd. De incidentie is daar gemiddeld circa 2,5 keer hoger.

Ziekenhuizen kunnen de implementatie van het thema op twee manieren monitoren. Zo is er voor de registratie van lijnsepsis aansluiting gezocht bij PREZIES. En gebeurt het registreren van ernstige sepsis in samenwerking met de stichting NICE.

 

Datum laatste update:
3 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie